برداشت گردو از باغات شهرستان سلسله،گفتار ما ۲۴،گفتار ما