برگزاری همایش صلح یاران ستاد صبر استان لرستان،گزارش تصویری،گفتار ما ۲۴،گفتار ما