تجدید میثاق خبرنگاران و مسئولان لرستانی با آرمان های شهدا در روز خبرنگار، گفتار ما 24