تودیع و معارفه استاندار لرستان از نگاه تصاویر، پایگاه خبری گفتار ما 24