تودیع و معارفه فرماندار شهرستان پلدختر، گفتار ما ۲۴، لرستان دولت سیزدهم