جلسه کمیته حقوقی شورای هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر لرستان، پایگاه خبری گفتار ما ۲۴