دومین یادواره شهدای ورزشکار استان لرستان،گفتار ما ۲۴