روز خرم آباد به روایت تصویر، پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، گفتار ما، تاریخ لرستان