طبیعت بهاری روستای دره نقی تنگ فنی شهرستان پلدختر، گفتار ما، دره نقی تنگ فنی