عاشورای حسینی خرم آباد،گفتار ما ۲۴،گفتار ما،سجاد درویشی،لرستان،آیین گل مالی،