فصل برداشت انجیر در شهرستان پلدختر لرستان،گفتار ما، گفتار ما ۲۴،