مانور «ایمنی در مقابل زلزله» در مدارس لرستان - پایگاه خبری گفتار ما ۲۴