ماه محرم در شهر پلدختر لرستان،گفتار ما ۲۴،گفتار ما