معارفه فرماندار شهرستان دلفان، پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، اصغر قهرمانی