نشست خبری رئیس جمهور در لرستان، گفتار ما 24، سفر دولت به لرستان