برداشت هلو در شهر گرمسیری پلدختر،گفتار ما ۲۴،گفتار ما،کشاورزی لرستان،