تکریم و معارفه سرپرست محیط زیست لرستان،گفتار ما ۲۴