گزارش تصویری جشنواره انار منطقه‌ی «تنگ سیاب» شهرستان کوهدشت، گفتار ما