گزارش تصویری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در بخش کاکاوند شهرستان دلفان،گفتار ما،