آبشار افرینه پلدختر خشک شد،گفتار ما ۲۴،گفتار ما، پلدختر،خشکسالی،افرینه