اجرای ترانه دایه دایه توسط علی طولابی نوجوان کوهدشتی،گفتار ما ۲۴