بارش برف و باران در گامسیاب دلفان،گفتار ما ۲۴،گفتار ما