تخت چان پلدختر لرستان معروف به آمازون ایران، گفتار ما