رکورد زنی کودک وزنه بردار ۶ ساله لرستانی،گفتار ما ۲۴،گفتار ما