شهرستان پلدختر در حصار گرد و غبار، گفتار ما ۲۴، آلودگی هوا