فیلم شناخت الگوی مصرف برق،گفتار ما ۲۴

شناخت الگوی مصرف برق یک خانوار را به سادگی میتوانید در این کلیپ ببینید، و با به کار بستن راهکارهای پیشنهادی آن از سرمایه شخصی و سرمایه های ملی مراقبت کنیم.