خشک شدن رودخانه کشکان،گفتار ما ۲۴،گفتار ما، کشکان،خشکسالی،